MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Staże podyplomowe
 
Do odbycia stażu podyplomowego niezbędne jest ograniczone prawo wykonywania zawodu. Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/ lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego.

Na wniosek lekarza/ lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lub ubiegającego się o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska kieruje go do podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/ lekarza dentysty na obszarze działania Izby.
 
UWAGA
Staż rozpoczyna się corocznie w dniach 1 października albo 1marca.
Dokumenty prosimy składać dwa miesiące przed rozpoczęciem stażu. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia, może wyrazić zgodę na rozpoczęcie stażu podyplomowego w innym terminie.

(aktualizcja 20100613)
 
Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie miejca stażowego.
 2. Zakłady Opieki Zdrowotnej uprawnione do realizacji staży podyplomowych dla lekarzy i dentystów w Małopolsce.

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów